Aktualności

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych

Ogłoszenie

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w transporcie sanitarnym oraz w izbie przyjęć Szpitala Rejonowego im. dr H. Jankowskiego w Przeworsku.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 15.07.2019 r. do dnia 30.04.2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 24-06-2019 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-06-2019 r. o godzinie 12: 00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.

Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 26-06-2019 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku

Grzegorz Jedynak

Wzór umowy -konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez ratowników medycznych VI-2019

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych -ratownicy medyczni VI-2019

Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna dotycząca oferentów SP ZOZ w Przeworsku

 

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast