Aktualności

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki i Pielęgniarek Oddziałowych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

ogłasza KONKURS na stanowisko:

  • Naczelnej Pielęgniarki
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego

 Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w § 12 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012.182).

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

Dokumenty należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w kopercie zamkniętej z podaniem zwrotnego adresu z adnotacją:

 

 

Konkurs na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki

 Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ………….………………………

na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Szpitalna 16

37-200 Przeworsk

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Przeworsku można uzyskać w Sekretariacie Zakładu.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie (należy z sobą zabrać oryginały dokumentów, jeżeli w ofercie kandydat złożył odpisy). Przewidywane rozstrzygnięcie postępowań konkursowych nastąpi 14 dni od terminu wyznaczonego na składanie dokumentów.

 

 

D Y R E K T O R

Józef Więcław

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast