Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul.Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 z a p r a s z a

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

  1. badań histopatologicznych wraz z sekcją zwłok
  2. całodobowego wykonywania badań tomografem komputerowym
  3. całodobowego wykonywania badań rezonansem magnetycznym

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zaklejonej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu ……………” w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2018r. do godziny 09:00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2018r. o godz. 09:30 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (sala konferencyjna).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 06.12.2018r.

 O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi się na stronie internetowej SP ZOZ w Przeworsku oraz na tablicy ogłoszeń.

Umowa na wykonywanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Specyfikację konkursu ofert, projekt umowy oraz formularze można odebrać w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (pokój nr 16) lub wystąpić o przesłanie drogą pocztową lub mailową.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie prawo:

  • odwołania konkursu,
  • przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, jednak do czasu zakończenia oferent złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę, która zostanie rozpatrzona w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. Ponadto oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

 Formularz cenowy MR Zał. nr 2

Formularz cenowy TK Zał. nr 2

Formularz cenowy Zał. nr 2 – badania histopatologiczne wraz z sekcją zwłok

Specyfikacja konkursu ofert

UMOWA – zał. nr 3 do SKO – badania histopatologiczne wraz z sekcją zwłok

UMOWA MR

UMOWA TK

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dla oferenta

Rozstrzygnięcie konkursu

Dyrektor

Józef Więcław

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast