Aktualności

Dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku”

Dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku”

Dnia 12 września br. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyznał dofinansowanie dla 16 szpitali na łączną kwotę 160 mln zł.

Wniosek złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku został oceniony wysoko i uplasował się na 5 miejscu na liście rankingowej.

Na realizację projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku” szpital otrzyma 6 733 157,37 zł. Całkowita wartość projektu to kwota 7 928 126,64 zł. Wkład własny w projekcie wynosi 1 194 969,27 zł w tym 1 mln złotych placówka otrzyma z budżetu powiatu przeworskiego.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług poprzez kompleksowe i celowe doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną:

  • Działu Diagnostyki Obrazowej (zakup 2 cyfrowych aparatów RTG, mammografu cyfrowego oraz USG) o wartości ponad 4 mln złotych
  • Bloku Operacyjnego – zakup aparatury do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych i urologicznych o wartości blisko 2 mln złotych
  • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (respiratory, łóżka do intensywnej terapii z wagą dla pacjenta, wideolaryngoskop do trudnej intubacji) – wartość ok. 300 tys.
  • Pracowni Endoskopii (videogastroskop i videokolonoskop wraz z niezbędnym wyposażeniem) – w kwocie ok. 700 tys.
  • Oddziału Udarowego (zakup stanowisk do intensywnego nadzoru, respiratora, aparatu USG z Dopplerem) – wartość zakupów ok. 500 tys.
  • Centralnej Sterylizatorni o wartość ok. 400 tys.

Łącznie zostanie zakupionych 56 urządzeń.

W/w projekt jest uzupełnieniem realizowanych przez SPZOZ w Przeworsku w latach wcześniejszych, szczególnie projektu z poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013, dzięki któremu nasza placówka posiada jako jedna z nielicznych w województwie nowoczesny Blok Operacyjny i OAiIT (koszt inwestycji ok. 10 mln zł).

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast