Aktualności

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Neonatologicznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

 ogłasza ponownie

KONKURS 

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Neonatologicznego

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011.151.896):

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo – 1 rok pracy w szpitalu
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne      w zawodzie pielęgniarka – 1 rok pracy w szpitalu
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania – 3 lata pracy w szpitalu
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny – 4 lata pracy w szpitalu
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania – 5 lat pracy w szpitalu
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny²  – 7 lat pracy           w szpitalu.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu dokument potwierdzający to prawo (oryginały)
 3. opis przebiegu pracy zawodowej kandydata
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (dopuszcza się przedłożenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów)
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu albo zakazu zajmowania określonego stanowiska
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego”.

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk, w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku – można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zakładu. Uzyskanych informacji nie można wykorzystywać w jakichkolwiek celach komercyjnych.

 ² W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020r.

 

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Jedynak

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast