Aktualności

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ogłasza konkurs na stanowisko:

 Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, 37 – 200 Przeworsk

 

 

  1. Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku winien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
  • posiadać wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy lekarza,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczpospolitej Polskiej,
  • tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
  • co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie.
  1. Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)  opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

3) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska:

  – dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczpospolitej Polskiej,

  – dokumenty potwierdzające staż pracy – świadectwo pracy (gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (gdy stosunek pracy nadal trwa),

   4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów,

6) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego,

8) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko objęte konkursem.

Komplet dokumentów należy składać osobiście lub przesłać pocztą – listem poleconym w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku” w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, 37 – 200 Przeworsk (decyduje data wpływu dokumentów do SP ZOZ w Przeworsku).

Na kopercie kandydat obowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

Postępowanie konkursowe wraz z rozmową kwalifikacyjną prowadzone będzie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 w terminie 30 dni od upływu terminu składania kompletu dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku oraz informacje o konkursie można uzyskać w SP ZOZ w Przeworsku, ul. Szpitalna 16.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko z-cy dyrektora ds lecznictwa SP ZOZ w Przeworsku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów SP ZOZ w Przeworsku

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast