Aktualności

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie 

O postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach:

-pediatrycznym z pełnieniem nadzoru oraz zabezpieczeniem oddziału neonatologicznego

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres  od dnia 07.10.2019r.  do 30.06.2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w oddziale pediatrycznym” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 26-09-2019 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-09-2019 r. o godzinie 12: 00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.

Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 30-09-2019 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

Ogłoszenie – pediatria- 2019

Szczegółowe warunki konkursu

Umowa na udzielanie świadczeń -Wzór

Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna dotycząca oferentów SP ZOZ w Przeworsku

Rozstrzygnięcie konkursu – pediatria

 

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast