Aktualności

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie

O postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

1.w oddziałach Szpitala Rejonowego im dr H. Jankowskiego w Przeworsku tj. :

 • Oddziale Chirurgii Ogólnej
 • Oddziale Pediatrycznym,
 • Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

2.w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach:

 • pediatrycznym z pełnieniem nadzoru oraz zabezpieczeniem oddziału neonatologicznego
 • neurologicznym i udarowym
 • chorób wewnętrznych z pełnieniem nadzoru oraz zabezpieczeniem opieki lekarskiej przez lekarzy dyżurnych oddziału chorób wewnętrznych nad oddziałem rehabilitacji neurologicznej i oddziałem geriatrycznym
 • kardiologicznym
 • urazowo-ortopedycznym
 • chirurgicznym
 • urologicznym
 • anestezjologii i intensywnej terapii
 • Izbie Przyjęć

3.w zakresie dyżuru anestezjologicznego z miejscem udzielania świadczeń na: bloku operacyjnym, sali cięć cesarskich, sali porodowej, w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych oraz w centrum diagnostyki endoskopowej,

4.w zakresie interpretacji zapisów badań EEG, interpretacji badań echokardiograficznych i  holterowskich,

5.w zakresie wykonywania konsultacji psychiatrycznych w oddziałach szpitala.

6.w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w:

 • Poradni reumatologicznej,
 • Poradni kardiologicznej
 • Poradni chirurgicznej
 • Poradni medycyny pracy

7.w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej,

8.w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie Lekarza POZ, oraz udzielanych podopiecznym DPS w Przeworsku.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.home.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 13-06-2019 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13-06-2019 r. o godzinie 12: 00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.

Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 19-06-2019 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych załącznik do konkursu 2019_06

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych czerwiec_2019

Informacja o zmianie treści formularza

Informacja o zmianie szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna dotycząca oferentów SP ZOZ w Przeworsku

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

 

 

 

 

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast