Aktualności

Oferta na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U 2016 poz.1638 ze zm. ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U 2016 poz.1793 ze zm.)
zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
1. lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarzy anestezjologów w celu udzielania świadczeń na bloku operacyjnym oraz w ramach dyżuru anestezjologicznego z miejscem wykonywania świadczeń na bloku operacyjnym, sali porodowej, sali cięć cesarskich, w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych oraz w centrum diagnostyki endoskopowej,

2. lekarzy specjalistów:

1. w oddziale pediatrycznym
2. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w poradniach:

1. kardiologicznej,
2. chirurgicznej

3. chorób płuc i gruźlicy
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16 lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.home.pl
Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 09-03-2017 r. do godziny 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09-03-2017 r. o godzinie 11: 00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.
Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 17-03-2017 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zakładu.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia oraz prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Z upoważnienia Dyrektora SP ZOZ
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Janusz Szynal

ogłoszenie

szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych marzec 2017

załącznik nr 2 wzór umowy

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast