Aktualności

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w niżej wymienionych oddziałach Szpitala Rejonowego im. dr H. Jankowskiego w Przeworsku oraz w podległych n/w oddziałom poradniach specjalistycznych tj:, w:
1. Oddziale Urologii,
2. Oddziale Ginekologiczno- Położniczym,
3. Oddziale Neonatologicznym
oraz w:
4. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
5. Oddziale Pediatrycznym w zakresie dyżurów lekarskich
jak również
1. w poradni neurologicznej dla dzieci,
2. w zakresie badań elektromiografii,
3. w zakresie konsultacji internistycznych w oddziale neurologicznym i udarowym, oraz przez technika elektroradiologa z udokumentowanym szkoleniem w zakresie prowadzenia kontroli, jakości oraz udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu mammografii w zakresie wykonywania badań mammografii.
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.home.pl
Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 15-03-2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-03-2019 r. o godzinie 13:00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.
Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 22-03-2019 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zakładu.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych – załącznik nr 2

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych – mammografia – załączniki nr 3

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast