Aktualności

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Ogłoszenie 

O postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

  1. w oddziałach Szpitala Rejonowego im dr H. Jankowskiego w Przeworsku tj. :

a.) Oddziale Chirurgii Ogólnej

2.w zakresie dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach:

a). Chirurgii Ogólnej

b).Anestezjologii i Intensywnej Terapii

c).Izbie Przyjęć

  1. w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
  2. w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie Lekarza POZ, w Zarzeczu i Żurawiczkach.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres: od 01-12-2019 do 30-06-2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….………” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16, do dnia 14-11-2019 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-11-2019 r. o godzinie 12: 00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac.

Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 21-11-2019 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zamówienia, prawo do unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu. Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

 

 

Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

 

Ogłoszenie o postępowaniu X-_2019

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych X-2019

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych załacznik do konkursu 2019

Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna dotycząca oferentów SP ZOZ w Przeworsku

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast