Aktualności

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu:

1. w oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2. w poradni urazowo ortopedycznej
3. w poradni preluksacyjnej
4. w izbie przyjęć i w pozostałych jednostkach Udzielającego Zamówienia –w ramach konsultacji.
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01-10-2019 r. do 30-09-2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznać się w Dziale Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16 lub na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku: www.spzoz-przeworsk.home.pl

Oferty należy składać w formie pisemnej na udostępnionym wzorze formularza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych- Ortopedia” w Sekretariacie SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16 do dnia 06-09-2019 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06-09-2019 r. o godzinie 12: 00 w Dziale Służb Pracowniczych i Płac

Komisja ogłosi wynik rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w terminie do 13-09-2019 r. poprzez umieszczenie wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej zakładu.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
Oferentowi przysługują środki odwoławcze opisane w szczegółowych warunkach konkursu.

SP ZOZ w Przeworsku Grzegorz Jedynak

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wzór umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych -VIII-2019 ORTOPEDIA 

Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna dotycząca oferentów SP ZOZ w Przeworsku

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast