Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 z a p r a s z a

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

  1. badań histopatologicznych wraz z sekcją zwłok
  2. całodobowego wykonywania badań tomografem komputerowym
  3. całodobowego wykonywania badań rezonansem magnetycznym

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zaklejonej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ……………” w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2020r. do godziny 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2020r. o godz. 09:30 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (sala konferencyjna).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 03.12.2020r.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi się na stronie internetowej SP ZOZ w Przeworsku oraz na tablicy ogłoszeń.

Umowa na wykonywanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.

Specyfikację konkursu ofert, projekt umowy oraz formularze można odebrać w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku lub pobrać ze strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie prawo:

  • odwołania konkursu,
  • przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, jednak do czasu zakończenia oferent złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę, która zostanie rozpatrzona w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. Ponadto oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

 

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Jedynak

Informacja dla oferentów TK i MR

1. OGŁOSZENIE

2. Specyfikacja konkursu ofert

3. Załącznik nr 1 – Oferta – formularz

4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dla oferenta

5. Formularz cenowy Zał. nr 3 – badania histopatologiczne wraz z sekcją zwłok

6. Formularz cenowy TK Zał. nr 3- zmiana

7. Formularz cenowy MR Zał. nr 3 – zmiana

8. Załącznik nr 4 – Liczba i kwalifikacje zawodowe osób …

9. UMOWA – zał. nr 5 do SKO – badania histopatologiczne wraz z sekcją zwłok

10. Załącznik nr 5 – UMOWA TK – projekt – zmiana

11. Załącznik nr 5 – UMOWA MR – projekt -zmiana

12. Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast